Spracovanie osobných údajov

 

Zaslaním vyplneného formulára poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje a súhlas s ich spracúvaním na uvedený účel prevádzkovateľovi, ktorým je Spoločnosť LEXXUS, a.s., so sídlom Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 908 084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3470/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb v rámci svojho podnikateľského oprávnenia zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“).

Informácie o spôsobe, účele a ďalšom nakladaní s osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa
www.lexxus.sk/ochrana-osobnych-udajov.